Privacybeleid

Artikel 1 – Privacybeleid

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze werking en dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze producten en diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website, webshop en de daarop voorziene producten en dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/10/2020. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Het meest recente privacybeleid is steeds op onze website raadpleegbaar. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Wij verduidelijken ook op welke manier wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Onze website en webshop is eigendom van KawaJoy.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kan u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken via hello@kawajoy.com.

Artikel 2 – Gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke manier wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie uw gegevens raadpleegbaar zijn.

U kan onze website en webshop raadplegen zonder dat u ons daartoe uw persoonsgegevens moet bezorgen. Indien u ons niet de gevraagde gegevens bezorgt, is het mogelijk dat wij u geen diensten kunnen leveren of dat de website en webshop niet goed functioneren.

Artikel 2.1. – Webwinkelsoftware

Onze webshop is ontwikkeld met software van Sava. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons geeft, worden met deze partij gedeeld. Sava heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, maar zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Sava is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Sava behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Sava houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Artikel 2.2. – Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Sava. Sava verwerkt persoonsgegevens voor ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Sava heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Sava is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Artikel 2.3. – Betalingen

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Paypall, Bancontact en Ideal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypall, Bancontact en Ideal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypall, Bancontact en Ideal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening van Paypall, Bancontact en Ideal waarvoor zij derden inschakelen. Paypall, Bancontact en Ideal bewaart uw gegevens niet langer dan wat op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Artikel 2.4. – Verzending van pakketten

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost, PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD, voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost, PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD delen. Bpost, PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost, PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD onderaannemers inschakelt, stelt Bpost, PostNL, DHL, UPS, GLS, DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking voor de genoemde doeleinden. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat wij met een andere partner moeten werken voor de verzending van pakketten. In dat geval zijn voor deze partner de voorwaarden uit deze clausule van toepassing.

Artikel 2.5. – Facturatie en boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Cofiac – 0456.702.526. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling in het kader van de samenwerking voor onze administratie en boekhouding. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen en Cofiac – 0456.702.526 heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik Cofiac – 0456.702.526 is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cofiac – 0456.702.526 gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Artikel 3 – Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u ons geeft. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering om aan boekhoudkundige en overige administratieve of wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed, een wettelijke verplichting of hun eigen beroepsdeontologie.

Artikel 4 – Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) worden niet als persoonsgegevens gekwalificeerd.

Artikel 5 – Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In noodzakelijke gevallen kunnen wij op grond van een wettelijke verplichting worden verplicht tot het delen van uw gegevens in het kader van een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten en enkel de hoogstnoodzakelijke informatie delen.

Artikel 6 – Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit ook interpreteren als een vergeetverzoek. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met uw (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Artikel 7 – Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kan beroepen.

Wij sturen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar het e-mailadres dat bij ons reeds bekend is. In het geval waarin u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteit als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Artikel 8 – Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kan daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Artikel 9 – Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kan daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Artikel 10 – Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kan daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Artikel 11 – Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kan daartoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 kalenderdagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden vanaf dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Artikel 12 – Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt, zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van de gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend stoppen. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 13 – Wijzigingen in ons privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze webpagina vindt u steeds de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Aetikel 14 – Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Ze dienen om inzicht te krijgen in het gebruik van de webssite en ter analyse en verbetering van de functionaliteiten van onze website en webshop. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de website te vergemakkelijken en te versnellen.

De meeste internetbrowsers geven u als gebruiker de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen voorafgaand aan de installatie ervan. U kan uw browser naar eigen voorkeuren instellen. Het uitschakelen van cookies in uw browser kan er wel toe leiden dat enkele onderdelen en/ of functies op onze en andere websites niet correct worden weergegevens of functioneren.

Artikel 15 – Contactgegevens in het kader van deze policy

Wij kunnen gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

  • KawaJoy, eenmanszaak
  • Rodenemweg 180
  • 1500 HALLE
  • hello@kawajoy.com
Winkelwagen
Scroll naar boven